Over BWaste

Wie geïnteresseerd is in de meest efficiënte manier van afvalverwerking, is bij BWaste aan het juiste adres. BWaste helpt met een mooier, veiliger en schoner straatbeeld en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Een gerenommeerde leverancier van afvalinzamelsysteem wanneer "omgekeerd inzamelen" een thema is.De toegevoegde waarde van BWaste
Sinds 2003 is BWaste in veel gemeenten partner op het gebied van afvalinzameling. BWaste ontwerpt, maakt, plaatst en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers. Maar dat niet alleen. Innovatie-gedreven, is het bedrijf in korte tijd uitgegroeid tot een leverancier van slimme, kwalitatief hoogwaardige oplossingen in de afvalbranche. 
Smart Cities. Better Living.

• 20 jaar ervaring in de Benelux.
• Turn-key oplossingen voor ondergrondse afvalinzameling.
• Meer dan 230 gemeenten in Nederland hebben BWaste als leverancier voor diensten en/of producten.
• Niet alleen leverancier van ondergrondse containers maar tevens van elektronica, software en services behorende bij afvalinzamelingssystemen.
• BWaste levert tot 15 jaar garantie indien het containerparkonderhoud door haar gedaan wordt.
• 6 eigen wasvoertuigen die op zeer professionele wijze containers wassen met 80⁰C water.
• Eigen personeel om TÜV-keuringen te doen teneinde veiligheid van de ondergrondse containers te kunnen garanderen.
 

TUV certification in action

 

Geschiedenis
BWaste International B.V. is een organisatie die in 2003 gestart is met de ontwikkeling, productie, levering en service van ondergrondse afvalinzamelingssystemen aan gemeenten, woningcorporaties en reinigingsdiensten. Een belangrijke focus tijdens de ontwikkeling van de organisatie was dat ze zelfstandig zou kunnen functioneren op alle vlakken van product- en dienstverlening. Dit betekende dat de beslissing al snel genomen werd te starten met de ontwikkeling van software en elektronica teneinde onze klant de mogelijkheid te bieden haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan elektronische toegangscontrolesystemen waarbij de gebruiker van een ondergrondse container zich toegang kan verschaffen middels een chipkaart, maar ook aan volmeldingssystemen die op elk gewenst moment nauwkeurig inzage geeft in de vulstand van de container. Deze informatie is eenvoudig weergegeven in het container management systeem AWRS. Het systeem geeft ook inzage in zaken als onderhoudsplanning, storingen, reinigingsplanning en rittenplanning.

Inmiddels is BWaste uitgegroeid tot een organisatie met ca. 55 FTE in dienst. BWaste levert haar diensten en producten aan meer dan 230 Nederlandse gemeenten en heeft daarmee een marktaandeel in handen van meer dan 50%. Ook in andere landen waaronder Groot-Brittannië, Denemarken, België, Zwitserland en Duitsland groeit BWaste gestaag verder.

MVO is een belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering van BWaste. Wij zijn in een continue overleg met stakeholders waaronder klanten, medewerkers, leveranciers, partners en de overheid. Samen met onze stakeholders geven wij aan wat wij belangrijk vinden op het gebied van MVO. Hieronder staat onze MVO verklaring.

BWaste heeft verschillende stakeholders bevraagd over het thema MVO. De uitkomsten van dit interview beïnvloeden in grote mate ons MVO-beleid. Wij willen u in dit MVO-kader, op de hoogte stellen van de ondernomen acties en resultaten:

Gerealiseerde actieplannen 2016
 

  • Alle operationele medewerkers inenten tegen Hepatitis A-B en DTP.

Dit is een doorlopend programma. Eind 2016 waren alle medewerkers ingeënt. Nieuwe medewerkers worden eveneens ingeënt. 

  • De intentie voor aanschaf van auto’s leasewagenpark op maximaal energielabel C of beter. Is gerealiseerd. 
  • Het opstellen van één autolaadpaal bij het pand te Eefde. Is uitgevoerd en inmiddels een tweede paal (met twee aansluitingen).
  • Voor zover nog niet gedaan medewerkers de cursus Nieuwe Rijden laten volgen. Is in bestaande opleiding verweven.

Gerealiseerde doelstellingen 2016

  • In 2015 is de totale CO2 uitstoot uitgekomen op 891 ton en in 2016 is de CO2 uitstoot uitgekomen op 851 ton. Een vermindering van 40 ton CO2 = 4,5%.
    Hoofdzakelijk middels het wagenpark (-5,3%). De doelstelling is ruimschoots behaald

Procesindicatoren en geplande actieplannen 2017

  • Routeoptimalisatie introduceren bij bestaande klanten;
  • Uitrol Dynamische Routeplanning Software;
  • Handleidingen van producten actualiseren;
  • Alle operationele medewerkers inenten tegen hepatitis A-B en DTP;
  • Medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aanbieden;
  • Nieuwe energiecontracten in 2017 aangaan. Vooral de mogelijkheid van groene stroom erin betrekken;
  • Het periodiek monitoren van de CO2 uitstoot;
  • Het effect op de vermindering van de CO2 uitstoot van de routeoptimalisatie onderzoeken;
  • Het periodiek monitoren van het papierverbruik;
  • Het periodiek monitoren van het elektra-,gas- en waterverbruik;
  • De aanschaf van auto’s leasewagenpark op minimaal energielabel C of beter;
  • Het bestuderen van de mogelijkheden zonnepanelen in Haemstede toe te passen en
  • Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen n.a.v. de energiescan.
    • Vervangen moeder-verwarmingsketel in Haemstede
    • Opdelen van de centrale aansturing verlichting zodat per gedeelte in Haemstede kan worden geschakeld.
    • Het aanbrengen van een extra laadpaal (evt. dubbele aansluiting).

Geplande doelstellingen 2017

Algemeen: het veilig werken in en nabij ondergrondse afvalcontainers

  • In beeld brengen welke risico’s er zijn bij het werken in of nabij ondergrondse afvalcontainers;
  • Doen van voorstellen welke maatregelen mogelijk zijn om de risico’s te vermijden;
  • Afstemmen met leidinggevenden en medewerkers over de voorgestelde maatregelen;
  • Afstemmen met belangrijke externe firma’s  over de voorgestelde maatregelen;
  • Invoeren van de voorgestelde maatregelen bij de eigen medewerkers;
  • Invoeren van de voorgestelde maatregelen bij belangrijke externe firma’s;
  • Na invoeren van de maatregelen evalueren van de maatregelen of deze afdoende zijn en
  • Het vaststellen van vervolgmaatregelen.
    Verantwoordelijke: Projectmanager projecten en Hoofden Service met ondersteuning van de externe adviseur.

Gerealiseerde doelstellingen 2017

  • 2017: 876 ton CO2 ‘geproduceerd’ door 62,08 FTE = 14,1 kg/FTE
    Vergeleken met 2016 stoot BWaste per FTE in 2017 bijna 25% minder CO2 uit dan in 2016

De MVO-norm vereist dat BWaste continu de verwachtingen van de stakeholders peilt en het beleid waar nodig bij stuurt. In dit kader zullen wij met een nieuwe selectie aan stakeholders in contact gaan om samen met de directie nieuwe doelstellingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen op te stellen.

BWaste International BV is gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder Niveau 3.

Visie

Door continu te investeren, innoveren en verbeteren van producten en services sluiten de producten en diensten van BWaste optimaal aan bij opdrachtgevers. Innovatiekracht, flexibiliteit, vakkennis, een prettige partner om zaken mee te doen en de wil om leidend te zijn in onze industrie zijn de belangrijkste karaktereigenschappen. Wij willen dit blijvend doen op een maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste wijze.

De ondergrondse containers van BWaste worden steeds slimmer. We gaan toe naar smartcities. Met onze software spelen we daar nu al op in.

Bewoners die gebruikmaken van een ondergrondse container, willen steeds meer controle over hun eigen wegwerpgedrag. Voor gemeenten en reinigingsdiensten die in willen springen op deze behoefte, hebben we een speciale prepaid Ideal-pas ontwikkeld. Bewoners kunnen hiermee eenvoudig hun saldo beheren.

De prepaid Ideal-pas is een vorm van "Diftar 2.0" en een goed voorbeeld van wat je met data zo allemaal kunt doen.  Ons containermanagementsyteem, AWRS 2.0, is volledig gericht op de toekomst. Digitalisering rukt in hoog tempo op, elektrische apparaten hebben steeds vaker een IP-adres en zijn dus kleine computertjes geworden. Die ontwikkelingen zetten in de toekomst alleen maar door, denken wij. Daarom besteden we heel veel aandacht aan de software van onze ondergrondse containers. Met AWRS 2.0 lopen we al voorop, maar we werken nu al weer aan een versie 3.0. Steden worden smartcities, waar alles draait om automatisering.

Missie

BWaste wil marktleider worden door het aanbieden van innovatieve one-stop-shopping-oplossingen voor gemeenten en reinigingsdiensten die afval boven- en ondergronds wensen in te zamelen. Hierdoor worden woonomgevingen schoner, veiliger, milieubewuster en mooier. BWaste ontzorgt de klant door middel van een complete oplossing. Naast ondergrondse containers levert zij de knowhow en software voor het beheren van het containerpark en het optimaliseren van de ledigingsplanning met bijbehorende diensten op het gebied van reiniging en onderhoud. Kritische succesfactoren voor het bereiken van onze doelen zijn het continu verbeteren van het aanbod op basis van marktontwikkelingen, rekening houdend met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het zelf initiëren van nuttige verbeteringen en uitbreidingen van het productgamma.

Management

Het management van BWaste bestaat uit 4 personen.

Menno Beukema en Arjen Bijsterbosch, Eigenaar.

Primair verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen de organisatie alsmede de strategische ontwikkeling. Menno en Arjen zijn sinds mei 2003 als oprichters verbonden aan de firma.

Jakkie van den Esschert, Managing Director ICT BWaste International BV.

Verantwoordelijk voor de ICT-strategieën binnen de organisaties  BWaste en BSpaaS. Hij is sinds 2009 aan de firma verbonden.

Janneke Wassink, Finance Controller.
Verantwoordelijk voor de complete financiële administratie van zowel BWaste alsmede aanverwante zusterorganisaties. Naast bovenstaande verantwoordelijkheid draagt zij tevens verantwoordelijkheid voor financiële managementrapportages.

Zij is sinds mei 2010 aan de firma verbonden. Daarvoor was zij al werkzaam voor de firma op consultingbasis via een accountancy organisatie.

Bedrijfsfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=jTyQvSIMcKI

BWaste International BV heeft kwaliteit (1), veiligheid (2) en milieu (3) hoog in het vaandel staan.  Vanzelfsprekend hoort daar het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (4) bij. Aan deze vier elementen wordt door de gehele organisatie waarde gehecht. BWaste is daarom ook gecertificeerd voor ISO9001, VCA**, ISO14001 en de MVO Prestatieladder niveau 3.
Naast deze belangrijke certificaten zijn er productverklaringen van de verschillende afvalinzamelsystemen.

Kwaliteit ISO9001

Bij het leveren van de producten en diensten is kwaliteit een belangrijke drijfveer. Producten en diensten moeten voldoen aan dat wat met de klant wordt afgesproken en voldoet aan de gestelde normen en wet- en regelgeving. Een goede controle op het geleverde behoort tot de dagelijkse werkzaamheden. Een regelmatige controle op de juiste uitvoering van de processen maakt daar deel van uit.

Milieu ISO14001

Verantwoord omgaan met het milieu is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Ons afval wordt verzameld en afgevoerd door erkende afvalstoffenverwerkers. Toners van kopieerapparaten worden verzameld en verantwoord afgevoerd. Vrijgekomen gelden hiervan komen beschikbaar voor Cliniclowns. Materiaal wat defect is wordt gerepareerd en zonodig opnieuw ingezet. Water voor het reinigen van de containers wordt na gebruik op een verantwoorde wijze geloosd in speciale depots met vetafscheiders. 

Het energieverbruik van de gebouwen wordt periodiek gemonitord, evenals de CO2 uitstoot van het wagenpark met als doel het energieverbruik en de CO2 uitstoot e verminderen.

VGM Checklist Aannemers VCA** 2008/5.1

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is veiligheid een zeer belangrijk onderdeel. Medewerkers zijn uitgerust met Persoonlijke Beschermingsmiddelen om dit ook veilig uit te kunnen voeren. Specifieke kennis en kunde bij de uitvoering hiervan is daarbij noodzakelijk Veiligheidsopleidingen en instructies voor de medewerkers vinden dan ook regelmatig plaats. Gereedschappen en arbeidsmiddelen worden periodiek gekeurd om de veiligheid hiervan te garanderen.

MVO prestatieladder niveau 3

People, Planet en Profit. Op basis van deze 3 P’s wordt er inzicht gegeven in het bedrijfsbeleid wat gevoerd wordt. De hieronder vallende 7 kernthema’s met 33 MVO indicatoren zijn daarbij belangrijke stuuritems. In regelmatig overleg met de stakeholders wordt bepaald welke thema’s belangrijk zijn om aandacht aan te geven. Buiten arbeidsomstandigheden, eerlijk zaken doen, grondstoffen en energie en betrokkenheid bij ontwikkeling van de gemeenschap is mensenrechten een van de belangrijkste thema’s.

Tevens zijn er verklaringen en certificaten van de verschillende producten zoals:

TÜV EN 13071-1, 2 en 3

Verklaring van overeenstemming dat het ontwerp en de bouw van stationaire containers met een inhoud van 5.000 liter aan de bovenkant gehesen en onderlossend, voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zoals gesteld in de Europese normbladen.

“Software escrow” via Software Borg

De door BWaste International ontwikkelde software is gedeponeerd via Software Borg (www.softwareborg.nl) bij de IT-notaris (www.it-notaris.nl). Daarmee mag BWaste International het officiële Software Borg zegel op de gedeponeerde software voeren.

Het certificaat garandeert onder meer de continuïteit in het gebruik van de door BWaste International ontwikkelde software voor de gebruiker, ook als BWaste International onverhoopt niet meer in staat zou zijn de software verder te ontwikkelen. Software Borg kan op grond van de overeenkomst rechtsgeldig diensten verlenen aan de gebruikers van de gedeponeerde software. Hebt u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Software Borg.

ITS keurmerk certificaat

Voor de modellen Lumio en Bastia: deze producten voldoen aan de toegankelijkseisen gesteld aan de ITS criteria. Deze eisen zijn in overleg vastgesteld met de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland.

KICI keurmerk

Voor de container Lumio Kinshofer, 1-haaks en 3-haaks t.b.v. textiel. Door het toekennen van dit keurmerk verklaart Stichting KICI dat de container voldoet aan de eisen voor het droog kunnen inzamelen van textiel.

Contact

  • Bezoekadres

    Zutphenseweg 42
    7211 ED Eefde
    T 0570 - 60 02 81
    F 0570 - 60 01 19


    Correspondentieadres

    Postbus 132
    7400 AC Deventer